in vergelijking
Geen producten geselecteerd.
Algemene voorwaarden

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Linea 2000 BV
Dompel 9
2200 Herentals
Tel.: 014/21.71.91
BTW BE0429.153.140
E-mail: linea@linea2000.be
RPR Turnhout
(hierna “de Verkoper”)

TOEPASSELIJKHEID EN VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper dat geplaatst wordt op de website https://www.domo-elektro.be , (hierna “de Webshop”) en op elke overeenkomst op afstand tussen de Verkoper en de koper die tot stand kwam via de Webshop.

Elk gebruik van de Webshop en elke bestelling van een product impliceert de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze Algemene Voorwaarden die steeds beschikbaar zijn op de Website.

De Verkoper behoudt zich het recht om de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is steeds raadpleegbaar via de Webshop.

AANBOD

De producten en hun beschikbaarheid worden beschreven op de Webshop.

De Verkoper verbindt zich ertoe de aangeboden producten volledig en nauwkeurig te omschrijven. Indien niettemin zou blijken dat de Verkoper een duidelijke materiële vergissing heeft begaan bij de beschrijving van een aangeboden product of de prijs daarvan, kan de Verkoper er niet toe worden gehouden het product te leveren volgens de foutieve beschrijving of de foutieve prijsaanduiding.

De Verkoper zal alle redelijke middelen aanwenden om de beschikbaarheid van producten op een accurate wijze weer te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden om een bestelling van een koper te voldoen indien een product niet meer beschikbaar zou zijn.

Indien één of meer van de bestelde producten niet meer beschikbaar is, zal de Verkoper de koper hiervan op de hoogte brengen en zal de koper de mogelijkheid hebben om ofwel zijn bestelling te wijzigen, ofwel deze te annuleren. Bij annulatie zal de koper het bedrag van zijn bestelling terugbetaald krijgen indien hij reeds betaling had uitgevoerd.

BESTELLING

De koper kan slechts een bestelling plaatsen indien hij 18 jaar of ouder is en voor zover hij de nodige informatie meedeelt (waaronder een geldig telefoonnummer, een geldig e-mailadres en een geldig adres). Indien de bestelling door een minderjarige geplaatst wordt, kan de Verkoper deze bestelling weigeren.

De koper kan een bestelling plaatsen via het bestelformulier, waarna hij de leveringswijze (zie artikel 9) en de betaalwijze (zie artikel 7) kiest, en de betaling uitvoert.

De bestelling is definitief nadat de Verkoper de goedkeuring van de betalingstransactie ontvangt van de uitgever van de krediet- en/of debetkaarten, en nadat de koper de bevestigingsmail ontvangt.    
Indien de uitgever van krediet- en/of debetkaarten niet instemt met de betaling, kan de Verkoper niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling worden niet aanvaard of verwerkt.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren waaruit blijkt (bv. aan de hand van een abnormaal hoog aantal bestelde producten) dat de koper niet als eindgebruiker handelt en/of de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen.

HERROEPINGSRECHT

De koper beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder verplichting tot opgave van een reden.

Indien de koper zich wil beroepen op zijn herroepingsrecht, dient hij binnen de 14 dagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering, contact op te nemen met de Verkoper via linea@linea2000.be, en voegt hij bij voorkeur het naar behoren ingevulde modelformulier toe dat is gevoegd als bijlage bij deze algemene voorwaarden. Bij niet-naleving van deze termijn zal de koper ontzet zijn van zijn herroepingsrecht.

De Verkoper zal vervolgens, per e-mail aan de koper i) bevestigen dat de koper de aankoop herroept, ii) het adres opgeven waarop de koper de producten dient terug te sturen en iii) het rekeningnummer bevestigen waarop de koper de betaalde prijs en kosten dient terug te storten.

Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en/of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

De producten dienen goed beschermd te worden teruggestuurd, in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. De koper is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze waardevermindering in mindering te brengen van de prijs en de kosten die hij aan de koper dient terug te betalen.

De koper draagt de risico’s verbonden aan de terugzending. De koper dient het bewijs van verzending van de producten te bewaren.

De Verkoper kan geen producten terugnemen waarbij geen enkel ingesloten element toelaat de verzender te identificeren (retournummer, bestelnummer, naam, voornaam, adres). De teruggezonden producten die niet kunnen worden teruggenomen, blijven op het adres van de Verkoper ter beschikking van de koper die ertoe gehouden is ze terug te nemen en ze te betalen. In geval van abnormale terugzendingen of in geval van misbruik, houdt de Verkoper zich het recht voor een latere bestelling te weigeren.

Indien de koper zijn herroepingsrecht correct uitoefent volgens de overeengekomen modaliteiten, zal de Verkoper een e-mail sturen aan de koper ter bevestiging hiervan, en verbindt de Verkoper er zich toe hem de prijs en de kosten terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de producten heeft betaald, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, en dit ten laatste binnen 14 kalenderdagen vanaf de kennisgeving door de koper van zijn wil om gebruik te maken van het herroepingsrecht. 

De Verkoper behoudt evenwel het recht voor om te wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

PRIJS

De prijzen op de Webshop worden aangeduid in euro en inclusief BTW, Recupel en eventuele andere taksen en/of bijdragen, naar gelang toepasselijk.

De Verkoper kan bovenop de prijs ook de verzendkosten aanrekenen. Dit wordt duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief is.

De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling.

BETALING

De koper kan zijn bestelling betalen (in beveiligde omgeving):

 • via internetbankieren: iDeal, BELFIUS, KBC/CBC
 • met betaalkaarten: VISA, MasterCard, Bancontact, Maestro

Na ontvangst van de betaling wordt een orderbevestiging gestuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging zal vergezeld gaan van een link naar de algemene voorwaarden en zal onder meer melding maken van de gegevens van de Verkoper, de datum van de bestelling, het/de bestelde product(en), de prijs vermeerderd met de kosten, het leveringsadres en –modaliteiten, de modaliteiten van het recht op herroeping (cf. supra) en de gegevens van de klachtendienst en de dienst na verkoop.

Het (de) bestelde product(en) blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs en de eventuele kosten die bij de bestelling werden aangegeven.

CONFORMITEIT EN GARANTIE

Voor de door de Verkoper geleverde producten geldt de wettelijke garantie overeenkomstig artikel 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. De door Verkoper geleverde Producten genieten een garantietermijn van twee jaar. 

Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de koper binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking hiervan de Verkoper schriftelijk in kennis te stellen en daarbij de originele factuur voor te leggen.

Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen.

De garantie is niet van toepassing op slijtage die als normaal beschouwd kan worden, gebreken ingevolge onvakkundig of onaangepast gebruik, beschadigingen ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of gebrek aan onderhoud en het niet naleven van de gebruiksinstructies en/of handleiding.

Bijgevolg zijn onder meer uitgesloten:

 • Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel door eigen toedoen van de koper (b.v. door oxidatie, schokken, val, …);
 • De vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen vervangen te worden;
 • Defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 • Schade ten gevolge van commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat

LEVERING EN UITVOERING

De transportkost wordt duidelijk aangegeven bij de bestelling nog vooraleer deze definitief bevestigd wordt.

De overdracht van risico op de koper geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product ter beschikking wordt gesteld aan het leveringsadres opgegeven door de koper. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de bezorger, levert het bewijs van terbeschikkingstelling. 

Levering en installatie van grote toestellen

Onder grote toestellen wordt verstaan: koelkasten hoger dan 85cm, diepvriezers hoger dan 85cm, wijnkasten, wasautomaten, vaatwassers, fornuizen.    
De Verkoper levert grote toestellen enkel in België. Bestellingen met een leveradres dat niet in België ligt, worden niet aanvaard.     
Grote toestellen worden door een aangestelde transporteur aan huis geleverd. De leveringsdienst zal contact opnemen met de koper om een afspraak te maken.
De levering wordt enkel uitgevoerd tot maximaal de derde verdieping van een gebouw, mits het aanwezig zijn van een voldoende grote lift.         
Voor de levering van Amerikaanse koelkasten geldt dat deze tot aan de drempel geleverd worden.

Indien de koper hierom verzoekt, kan de leveringsdienst zijn oude toestel gratis meenemen, op voorwaarde dat het een gelijkaardig toestel betreft met gelijkaardige afmetingen, dat er geen bijkomende werken vereist zijn, en dat het toestel volledig leeg, ontdooid, afgekoppeld en transportklaar is. 

In geval van afwezigheid op de overeengekomen datum of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de levering door de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing aan de koper aangerekend worden.  

 

Levering van kleine toestellen

Kleine toestellen worden geleverd op het door de koper aangegeven adres of afhaalpunt door een koerierdienst.        
In geval van afwezigheid van de koper wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop de koper geïnformeerd wordt over het afhaalpunt van zijn bestelling.

De Verkoper levert enkel aan adressen in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Bestellingen met een leveradres dat niet in één van deze landen ligt, worden niet aanvaard.

Voor toestellen die voorradig zijn op het ogenblik van de bestelling, streeft de Verkoper ernaar de levering uit te voeren binnen volgende termijnen:

 • Levering in België: 1 à 2 werkdagen
 • Levering in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg: 1 à 3 werkdagen

OVERMACHT

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. 

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te beperken. 

Ingeval de overmacht langer dan twee (2) maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper gaat enkel middelenverbintenissen aan, voor alle fasen van toegang tot de Website, van de Webshop, tot de levering of tot latere diensten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet, waaronder een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade of enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan de betaalde of betaalbare bedragen bij de transactie die aan de oorsprong ligt/liggen van de voormelde aansprakelijkheid, wat ook de oorzaak of de vorm is van de vordering in kwestie.

KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

Voor eventuele klachten kan de koper terecht bij de klantendienst van de Verkoper:

 • Telefonisch: +32 (0)14 21 71 91
 • Per e-mail: linea@linea2000.be
 • Per brief: Linea 2000 BV, t.a.v. klantendienst, Dompel 9, 2200 Herentals, België

Op alle overeenkomsten die tot stand komen via deze webshop geldt het Belgische recht en bij geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de relevante bepalingen van boek VI van het Belgische Wetboek Economisch Recht.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Verkoper zal in het kader van de contractuele relatie met de koper, persoonsgegevens van de koper verzamelen. Het betreft naam, adres, e-mailadres, taal en telefoonnummer (hierna de “Persoonsgegevens”). 

De Verkoper zal de Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Verkoper (met bedrijfsadres zoals hierboven opgegeven) is de verantwoordelijke voor de verwerking en zal de Persoonsgegevens verwerken voor de hierna volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomst met de koper, klantenadministratie en, indien de koper daarmee heeft ingestemd, voor direct marketing, zowel via elektronische als via gewone post (inbegrepen het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen en informatie over de producten en activiteiten van de Verkoper).

De Verkoper zal uw persoonsgegevens enkel aan derden doorgeven waarmee een contractuele relatie bestaat en die bepaalde diensten voor de Verkoper verricht (bv. het transport van de door u bestelde goederen en het regelen van uw betaling) en die zich ertoe hebben verbonden deze gegevens enkel voor het uitvoeren van de dienst te gebruiken.

De koper heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verdere verwerking van de Persoonsgegevens voor direct marketing, door daartoe een gedateerd en ondertekend schrijven te richten aan de Verkoper (op boven vermeld adres of op het volgende e-mailadres: linea@linea2000.be).

De koper heeft eveneens recht op inzage en correctie van zijn Persoonsgegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een gedateerd en ondertekend schrijven te richten aan de Verkoper (op boven vermeld adres of op het volgende e-mailadres: linea@linea2000.be).

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de Webshop, de onderliggende technologie (waaronder de software) inbegrepen de afbeeldingen op de Webshop en de “look & feel” van de Webshop, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, merken-, octrooi- en databankrecht). Zij zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper.

BEWIJS

Het bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen die tussen de koper en de Verkoper hebben plaatsgegrepen, kan worden geleverd aan de hand van de informaticaregisters die worden bewaard in de informaticasystemen van de Verkoper en/of de ondernemingen waarop hij een beroep doet voor IT dienstverlening.   

NIETIGHEID EN INTEGRALITEIT

Indien één of meerdere bepalingen of een gedeelte van een bepaling van de Algemene Voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of zodanig verklaard in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bepalingen of het niet ongeldig beschouwd of zodanig verklaarde deel van de bepaling hun kracht en draagwijdte.

De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan de koper, maken een contractueel geheel uit en maken de integraliteit uit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, zullen de Algemene Voorwaarden de bovenhand hebben.   

ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

Geschillen met betrekking tot aankopen via de Webshop kunnen desgevallend eveneens worden beslecht via buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ook gekend als Online Dispute Resolution of ODR), voor zover de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn. U kan het ODR-platform bereiken via de webpagina http://ec.europa.eu/odr/.